Algemene voorwaarden van Match50


Match50.nl is een datingservice die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van match50.nl accepteert u de Gebruiksvoorwaarden van match50.nl en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met Lunedy, hierna te noemen match50.nl. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

Artikel 1. Definities
1.1 Match50.nl:  verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Dating-site". handelend onder de naam Lunedy.
1.2 Dating-site: Alle pagina’s behorende tot het internetdomein Match50.nl, waaronder, maar niet beperkt tot, alle daarop geplaatste statische informatie, interactieve communicatie en multimediale toepassingen.
1.3 Deelnemer: de contractspartij van Match50.nl bij deze overeenkomst; de natuurlijke persoon die zich inschrijft bij Match50.nl
1.4 Materiaal: Alle door de Deelnemer aangeleverde gegevens voor plaatsing op de Dating-site, zoals gebruikersnaam, profielteksten, foto's en (chat)berichten.
1.5 Geest van de service: Het doel waarvoor de Dating-site is opgericht, te weten het zoeken naar een levenspartner waarmee een serieuze en duurzame relatie kan worden aangegaan. De Dating-site is in beginsel bedoeld voor inwoners van Nederland en België en mensen met de Nederlandse of Belgische nationaliteit.
1.6 Misbruik: Onrechtmatige handelingen of pogingen daartoe, jegens Dating-site of Deelnemers.
1.7 Inloggegevens: De door Dating-site aan de Deelnemer verstrekte gegevens waarmee de Deelnemer toegang krijgt tot de Dating-site.
1.8 Toegangsvorm: Geeft aan welk Membership voor de Deelnemer van toepassing is;

Gratis Membership: Het gratis abonnement van Dating-site waarbij de Deelnemer beperkte toegang tot de Dating-site krijgt en kosteloos van bepaalde op match50.nl aangeboden diensten gebruik kan maken.
Full Membership: Het in de regel betaalde abonnement van Dating-site waarbij de Deelnemer volledige toegang tot de Dating-site krijgt en van alle op match50.nl aangeboden diensten gebruik kan maken.

1.9 Account: Een door middel van Inloggegevens afgeschermd gedeelte van de Dating-site. Elke Deelnemer heeft toegang tot zijn/haar eigen account door middel van de door Dating-site verstrekte inloggegevens. Ieder account omvat zowel een op Dating-site voor andere Deelnemers zichtbaar gedeelte (het ‘Profiel’), alsmede een gedeelte dat uitsluitend voor betreffende Deelnemer zichtbaar is.
1.10 Profiel: Het in principe op Dating-site zichtbare gedeelte van een account, inclusief foto’s, profielteksten en woonplaats. Tot een persoon herleidbare gegevens, zoals het e-mailadres, zijn niet zichtbaar. Deelnemer krijgt bepaalde mogelijkheden om zijn/haar foto’s te verbergen en om zijn/haar gehele profiel onzichtbaar te maken voor specifieke Deelnemers door die andere Deelnemers te blokkeren.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere tussen Dating-site en Deelnemer gesloten overeenkomst en zijn van toepassing op iedere offerte, tenzij expliciet anders vermeld. In het geval voor een bepaalde dienst of bepaald product aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit duidelijk kenbaar gemaakt.
2.2 Van de Gebruiksvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Dating-site schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer het op Dating-site vermelde inschrijfformulier aan Dating-site toezendt en dit formulier door Dating-site is ontvangen.
2.4 De overeenkomst en het Account zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan een Account door, voor of namens iemand anders aan te (laten) maken of te (laten) beheren.
2.5 Deelname is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder. Het is minderjarigen niet toegestaan Dating-site op enigerlei wijze te gebruiken.
2.6 Het aanmaken of beheren van meer dan 1 account is niet toegestaan. Indien Dating-site constateert dat Deelnemer toch meer dan 1 inschrijving beheert kan Dating-site besluiten alle accounts van Deelnemer te verwijderen.
2.7 Dating-site behoudt zich het recht voor om een kopie van een geldig identiteitsbewijs van Deelnemer te verlangen, bijvoorbeeld wegens twijfel over de leeftijd of bij vermoedens van misbruik, voordat Deelnemer (weer) toegelaten wordt.
2.8 Indien deelnemer niet (meer) in Nederland of België woont en/of een relatievorm zoekt die, ter beoordeling van match50.nl, niet beantwoordt aan de geest van de service, kan Dating-site op ieder moment, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden de aanmelding weigeren of achteraf ongedaan maken.
2.9 Dating-site is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen aanmeldingen te weigeren of verwijderen, waaronder begrepen het preventief weren of blokkeren van bepaalde gegevens om aanmeldpogingen onmogelijk te maken.

Artikel 3. Prijs en betaling
3.1 Alle op de Dating-site vermeldde tarieven zijn in Euro en inclusief 21% BTW. tenzij expliciet anders vermeld.
3.2 Dating-site kan de tarieven van Full Memberships of de aan Toegangsvormen verbonden rechten van toegang tot de Dating-site eenzijdig aanpassen, uitbreiden of intrekken.
3.3 Dating-site kan besluiten acties, aanbiedingen of kortingen aan te bieden aan alle Deelnemers, aan een selecte groep Deelnemers, aan een willekeurige groep Deelnemers of aan willekeurige niet-Deelnemers. Indien een Deelnemer buiten de geselecteerde of willekeurige groep valt en om die reden geen gebruik kan maken van de actie, aanbieding of korting, bestaat geen recht van aanspraak op een vervangende actie, aanbieding, korting of een andere vergoeding in welke vorm dan ook.
3.4 Dating-site behoudt zich het recht voor om actie- of aanbiedingsperiodes te verlengen of acties en aanbiedingen zonder nadere kennisgeving voortijdig te beëindigen. Vanaf het moment van beëindigen zijn eventuele aanspraken op de actie of aanbieding niet meer mogelijk.
3.5 Indien derde partijen foutieve of onvolledige acties, aanbiedingen of kortingen promoten of nog reclame-uitingen vertonen terwijl een actie, aanbieding of korting al is beëindigd, dan is Dating-site daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk, tenzij sprake is van grove opzet op schuld aan zijde van Dating-site.
3.6 Door het betalingsformulier op de Dating-site in te vullen machtigt de Deelnemer Dating-site en/of diens betalingsprovider om het verschuldigde bedrag van zijn/haar bankrekening of creditcard af te schrijven.
3.7 Bij sommige betaalmethodes is het mogelijk om het Full Membership automatisch te verlengen. Indien Deelnemer automatische verlenging tot wederopzegging accepteert, dan geschiedt de verlenging telkens met de door Deelnemer gekozen periode. Automatische verlenging kan, tot 24 uur voor het ingaan van de volgende periode, worden opgezegd via de Dating-site of telefonisch of per e-mail via de klantenservice. Indien Deelnemer opteert voor niet automatisch verlengen, dan wordt het account na afloop van de gekozen Full Membership-periode automatisch weer omgezet in een Gratis Membership.
3.8 Indien op enig moment blijkt dat het door de Deelnemer verschuldigde bedrag niet (geheel) kan worden afgeschreven van de opgegeven bankrekening of creditcard, of als een betaling na afboeking is gestorneerd, dan blokkeert Dating-site het Account van de Deelnemer en is Deelnemer in gebreke. Het door Dating-site blokkeren van het Account schort de betalingsverplichting van Deelnemer niet op. Dating-site zal het Account van de Deelnemer weer vrijgeven en gratis verlengen met de door de blokkade gemiste periode, op het moment dat Dating-site het verschuldigde bedrag van Deelnemer heeft ontvangen.
3.9 Deelnemer betaalt alle openstaande bedragen terstond en overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Facturen worden in ieder geval per e-mail gezonden aan het door Deelnemer ingevulde e-mailadres. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en bereikbaarheid van zijn/haar e-mailadres.
3.10 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag is de Deelnemer, zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de eerste vervaldag van de factuur.
3.11 Indien betaling ook na ingebrekestelling uitblijft, is Dating-site gerechtigd de vordering ter inning over te dragen aan een derde partij. In dat geval is Deelnemer naast de verschuldigde hoofdsom (inclusief rente) tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, verband houdende met de inning van de vordering, met een minimum van € 40,-.
3.12 Dating-site behoudt zich het recht voor om na herhaalde betalingsherinneringen aanmaningskosten in rekening te brengen. Bij herhaaldelijke of bewuste wanbetaling of fraude behoudt Dating-site zich het recht voor om administratie- en/of onderzoekskosten in rekening te brengen.
3.13 Er wordt in beginsel geen restitutie verleend over reeds betaalde of in behandeling zijnde lidmaatschapsgelden. Onder andere voortijdige beëindiging van een Account door Deelnemer, het vinden van een geschikte levenspartner of beëindiging door Dating-site vanwege overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden is geen reden voor restitutie.
3.14 Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige garantie aangaande het vinden van een geschikte levenspartner, noch bestaat er recht op restitutie als de Dating-site naar mening van de Deelnemer bij nader inzien niet aan diens wensen voldoet of niet het gewenste resultaat oplevert.
3.15 Na het afsluiten van een Full Membership kan geen aanspraak gemaakt worden op annuleringsrecht zoals bedoeld in de wet ‘koop op afstand’. Onder andere vanwege de wettelijke bepaling BW7, artikel 46i, 5e lid, sub a, waar uit voortvloeit dat door Dating-site geleverde Full Memberships niet onderworpen zijn aan het annuleringsrecht.

Artikel 4. Gebruiksrecht
4.1 De Deelnemer plaatst materiaal op -en maakt gebruik van- de Dating-site op eigen risico.
4.2 Deelnemer verklaart de Dating-site niet te zullen gebruiken, anders dan overeenkomstig het doel van de site en de Geest van de service.
4.3 Deelnemer zal de logingegevens van zijn/haar account geheimhouden en er voor zorgen dat deze niet in handen van derden kunnen vallen. Deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor beweringen of handelingen die via zijn/haar account worden verricht.
4.4 Alle door Deelnemer op Dating-site geplaatste gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, audio en video, vallen na plaatsing onder het copyright van Dating-site. Deelnemer vrijwaart Dating-site evenwel van eventuele aanspraken van derden aangaande auteursrecht, portretrecht, copyright of andere claims met betrekking tot door Deelnemer geplaatste gegevens.
4.5 Deelnemer verklaart geen inbreuk te zullen maken op intellectuele eigendomsrechten en zich te zullen onthouden van het openbaar maken of verveelvoudigen van beschermd materiaal, daaronder begrepen het door andere Deelnemers geplaatste materiaal, zonder toestemming van de rechthebbende of het anderszins overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet.
4.6 Bij misbruik van de site, waaronder begrepen het plaatsen van materiaal op de Dating-site of het versturen van berichten via de Dating-site, waarmee de rechten of privacy van anderen worden geschonden, het versturen van commerciële informatie of spam, het versturen van berichten met –of werven voor– al dan niet commerciële SMS-nummers of andere commerciële diensten, het doen van grievende of beledigende uitlatingen of anderszins ontoelaatbaar gedrag (zulks ter beoordeling van Dating-site), kan Dating-site de overeenkomst met de Deelnemer met onmiddellijke ingang beëindigen, materiaal ontoegankelijk maken en/of verwijderen van de Dating-site, het gebruik door de Deelnemer van op de Dating-site aangeboden diensten beperken en/of de toegang tot de Dating-site blokkeren, zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de Deelnemer.
4.7 Dating-site is gerechtigd om zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per feit van misbruik aan Deelnemer in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto of een ander materiaal of de verzending van een bericht geldt als één feit, onverminderd het recht van Dating-site om nadere rechtsmaatregelen tegen de Deelnemer te nemen en schadevergoeding te eisen, ook voor het herstel van door de Deelnemer veroorzaakte misbruik.
4.8 Voorts is het Deelnemer verboden:

  •  een valse identiteit aan te nemen of zich door middel van teksten, uitspraken of foto’s voor te doen als een andere persoon dan in werkelijkheid;
  • zich, expliciet of suggestief, voor te doen als medewerker van Dating-site of een aan haar gelieerde onderneming;
  • andere Deelnemers te confronteren met seksuele, erotische of anderszins obscene teksten of afbeeldingen;
  • via de Dating-site verkregen informatie en/of contactgegevens buiten Dating-site om te gebruiken voor andere doeleinden dan overeenkomstig de geest van de service, met inbegrip van commerciële doeleinden;
  • om computervredebreuk te plegen of anderszins geautomatiseerde systemen of software van Dating-site of andere Deelnemers te manipuleren, beschadigen, vernielen of onbruikbaar te maken;
  • Dating-site te gebruiken voor -of door middel van- het plegen of faciliteren van virtuele diefstal, identiteitsdiefstal, fraude of andere strafbare feiten;
  • zich door middel van automatische scripts, valse sleutels of in een valse hoedanigheid toegang te verschaffen, aan te melden of in te loggen.

Artikel 5. Inlogcode

5.1 Deelnemer verklaart dat al het door Deelnemer geplaatste Materiaal, waaronder accountgegevens, profielenteksten en afbeeldingen, eerlijk, correct en niet misleidend is en dat Deelnemer deze gegevens actueel zal houden.
5.2 Dating-site behoudt zicht het recht voor om een incompleet Profiel, geen of beperkte toegang te verlenen tot Dating-site. Een profiel wordt pas als compleet aangemerkt indien:

  • alle profielvelden zijn ingevuld;

het e-mailadres naar tevredenheid van Dating-site is bevestigd en de bereikbaarheid gegarandeerd is;

5.3 geen of een beperkte Toegangsvorm als gevolg van een incompleet Profiel geeft Deelnemer geen recht op restitutie over eventueel betaald lidmaatschapsgeld, noch kan aanspraak worden gemaakt op verlenging van een reeds ingegaan Full Membership. Deelnemer is er zelf voor verantwoordelijk dat het profiel steeds voldoet aan hetgeen is bepaald in artikel 5.2.
5.4 Deelnemer onthoudt zich van het op Dating-site plaatsen of via Dating-site verspreiden van;

    profielnamen, teksten, berichten of foto's die bedreigend, beledigend, aanstootgevend, pornografisch, racistisch of wettelijk verboden zijn;
    geheime of vertrouwelijke informatie;
    virussen of andere communicatie- of database-verstorende software;
    columns, blogs of daarop gelijkende teksten.

5.5 Het aan andere Deelnemers verstrekken van externe contactgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer) is uitsluitend toegestaan in persoonlijke berichten of chatgesprekken. Het is niet toegestaan om, direct of indirect en al dan niet door middel van kunstgrepen:

    contactgegevens, zoals telefoonnummers, woonadressen, achternamen, URL's, e-mailadressen of andere tot een persoon herleidbare informatie, van Deelnemer zelf, van andere Deelnemers of van niet-Deelnemers, in een Profiel of op een foto te vermelden;
    in een profiel of op een foto verzoeken te doen aan andere Deelnemers ter verkrijging van contactgegevens;
    in een profiel of op een foto aan te geven of Deelnemer Gratis Member of Full Member is;
    andere Deelnemers door middel van manipulatie, dwang of onder valse voorwendselen er toe te bewegen om contactgegevens of tot een persoon herleidbare informatie af te geven.

5.6 Dating-site behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving aan –of overleg met– Deelnemer, wijzigingen aan te brengen in door Deelnemer geplaatst Materiaal of om Materiaal te weren of verwijderen, waarbij de noodzaak daartoe ter beoordeling van Dating-site is.
5.7 Dating-site behoudt zich het recht voor om gegevens van Deelnemer te weren of blokkeren tegen her-inschrijving, indien overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld.

Artikel 6. Beëindiging
6.1 De overeenkomst terzake een Gratis Membership eindigt met onmiddellijke ingang door opzegging door Dating-site of Deelnemer.
6.2 De overeenkomst terzake een Full Membership (betaald lidmaatschap) wordt aangegaan voor de duur die Deelnemer zelf kiest en eindigt met inachtneming van een eventueel van toepassing zijnde opzeggingstermijn.
6.3 Dating-site is gerechtigd om de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen en het account te verwijderen indien:

    Dating-site dat noodzakelijk acht vanwege (gegronde vermoedens van) overtreding van de Gebruiksvoorwaarden en/of kennelijk gegronde klachten;
    Deelnemer in strijd met wettelijke voorschriften handelt;
    Deelnemer onder curatele is gesteld, onder bewind is gesteld, op grond van de ‘wet schuldsanering natuurlijke personen’ onder toezicht staat of het anderszins aannemelijk is dat Deelnemer niet aan zijn/haar verplichtingen jegens Dating-site kan voldoen;
    Deelnemer in een penitentiaire inrichting of TBS kliniek verblijft;
    Deelnemer is veroordeeld wegens -of wordt verdacht van- een zedenmisdrijf, geweldsmisdrijf, misdrijven in de relationele sfeer of financiële misdrijven.

6.4 Indien Dating-site besluit haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken, eindigt de overeenkomst daarmee automatisch.
6.5 Beëindiging van de overeenkomst en verwijdering van een account laat eventuele vorderingen van Dating-site jegens Deelnemer onverlet en leidt nooit tot enige aansprakelijkheid van Dating-site.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Bij niet-naleving door Deelnemer van enige verplichting jegens Dating-site, waaronder, maar niet beperkt tot, niet-naleving van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden, is Dating-site gerechtigd om zonder nadere aankondiging en/of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, wijzigingen aan te brengen in geplaatst Materiaal, het Account tijdelijk te blokkeren, het Account te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op eventuele schadevergoeding en/of andere aan Dating-site uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden en/of de wet toekomende rechten.
7.2 Deelnemer is aansprakelijk voor -en vrijwaart Dating-site zowel in als buiten rechte van- alle aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van zijn Account, de gevolgen van het gebruik van de Dating-site in het algemeen en/of niet naleving van enige verplichting door Deelnemer uit deze gebruiksvoorwaarden of anderszins.
7.3 Dating-site spant zich er voor in om de Dating-site zorgvuldig te onderhouden, vrij te houden van virussen, al het geplaatste Materiaal afdoende te beveiligen, Dating-site zo veel als mogelijk beschikbaar te stellen en gepland onderhoud indien mogelijk in de daluren uit te voeren.
7.4 Dating-site geeft nadrukkelijk geen garantie dat:

    Dating-site altijd foutloos functioneert;
    de werking van Dating-site nooit zal worden onderbroken door storingen of al dan niet gepland onderhoud;
    door match50.nl, Deelnemer of derde partijen op Dating-site geplaatst Materiaal altijd actueel, doeltreffend, juist en/of volledig is;
    deelname resulteert in het vinden van een (geschikte) partner c.q. een succesvolle en/of langdurige relatie.

7.5
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dating-site, is Dating-site niet aansprakelijk voor (de gevolgen van):

    ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie, al dan niet ten gevolge van deelname aan match50.nl;
    gedragingen van andere Deelnemers of derden, als gevolg van of in verband met, deelname aan Dating-site;
    verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van Inloggegevens, Account, Materiaal en/of identiteit van Deelnemer;
    gebruikmaking van, door Dating-site, Deelnemers of derden, op Dating-site geplaatste informatie;
    storingen of onbereikbaarheid van Dating-site of het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

7.6
Voor zover rechtens enige aansprakelijkheid van Dating-site bestaat, is deze in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en ten hoogste tot een bedrag van € 1000,- per gebeurtenis of gebeurtenissenreeks met één en dezelfde oorzaak. Dating-site is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen reputatieschade, gevolgschade, gederfde winsten en geleden verliezen.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1
In alle gevallen waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet voorzien, neemt Dating-site een weloverwogen definitieve beslissing.
8.2
Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Dating-site op ieder moment eenzijdig gewijzigd worden. In voorkomend geval worden de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op Dating-site gepubliceerd en zijn dan per direct van toepassing, ook op lopende overeenkomsten. Indien Deelnemer het gebruik van Dating-site continueert na een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, wordt dat opgevat als een akkoordverklaring met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.
8.3
Indien een bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of uit een tussen Dating-site en Deelnemer gesloten overeenkomst nietig mocht blijken, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Dating-site zal in voorkomend geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel als rechtens mogelijk de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling benadert.
8.4
Bij een volledige of gedeeltelijke overname, fusie of juridische splitsing van match50.nl, of indien match50.nl in een andere rechtsvorm evolueert, gaan de rechten en plichten voorvloeiende uit lopende overeenkomsten over op de verkrijgende partij c.q. de nieuwe rechtsvorm en is Deelnemer jegens de verkrijgende partij c.q. de nieuwe rechtsvorm gehouden tot volledige nakoming van alle verplichtingen terzake de overeenkomst.
8.5
Op deze Gebruiksvoorwaarden en op overeenkomsten met match50.nl is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen een Deelnemer en Dating-site dienen aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter te Groningen, dan wel, ter keuze van match50.nl, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Deelnemer.